Osvobození od studia předmětů CTVS

  1. Vyplňte žádost o osvobození dle důvodu: zdravotní důvody  nebo vrcholový sport

  2. Zapište si v InSIS předměty – Osvobození z TV

  3. Odevzdejte žádost na sekretariátu CTVS

O osvobození mohou požádat studenti bakalářského studia, kteří mají studijní povinnost absolvování dvou předmětů skupiny předmětů cTVS1 – povinně volitelné.

Pokud níže uvedené důvody neumožňují plnit studijní povinnost, má student možnost podat žádat o osvobození v příslušném studijním období (semestru ak. roku). Žádost na příslušném formuláři daného osvobození předá v úředních hodinách na sekretariát Centra tělesné výchovy a sportu, IB 313, VŠE – Žižkov

Současně s podáním žádosti je nutné, aby si student v InISISu, v sekci Moje studium, Portál studenta, Mimosemestrální kurzy zapsal příslušný předmět.

Po souhlasném posouzení žádosti je studentovi udělen v InSISu výsledek.


Osvobození od studia předmětů CTVS je možné z důvodů:

1. Zdravotní důvody

Student ze závažných zdravotních důvodů nemůže plnit studijní povinnost a o osvobození žádá na základě doporučení lékaře.

V InISISu – „mimosemestrální kurzy“ –  zapište příslušný předmět (počet předmětů odpovídá doporučení lékaře)

  • TVSOZ1 – Osvobození zdravotní z TV
  • TVSOZ2 – Osvobození zdravotní z TV

2. Aktivní sportovní činnosti – vrcholový sport

Student žádá o osvobození, pokud splňuje následující kritéria:

  • Je v nominaci státního nebo akademického reprezentačního družstva,
  • účastní se v daném sportu nejvyšší svazové soutěže,
  • žádost je nutno potvrdit příslušným sportovním svazem.

V InISISu – „mimosemestrální kurzy“ –  zapište příslušný předmět

  • TVSOS1 – Osvobození sportovní z TV
  • TVSOS2 – Osvobození sportovní z TV