Přihlašování do semestrálních kurzů CTVS

 1. Vyberte si z nabídky předmětů.

 2. Zaregistrujte se na vybraný předmět v InSIS.

 3. Vyčkejte na automatizovaný zápis v InSIS.

 4. Během zápisu a 1. týdne výuky lze předmět změnit.

 5. Potvrďte zápis předmětu účastí na 1. výukové hodině.

Informace pro první ročníky

Předmět tělesná výchova není zapracována v navrženém pevném rozvrhu prvního semestru bakalářského studia.

V prvním semestru bakalářského studia se registruje a zapisuje první předmět cTVS ve skupině cTVS 1 prostřednictvím InSISu. V následném období se registruje a zapisuje druhý předmět ve skupině cTVS 1. Po absolvování dvou předmětů ve skupině cTVS1 se v průběhu dalšího studia registrují a zapisují předměty ve skupině cTVS 2.

Studenti Národohospodářské fakulty v průběhu celého studia registrují a zapisují předměty ve skupině cTVS 2.

Registrace a zápis do semestrálních kurzů

Při výběru předmětu cTVS doporučujeme seznámit se s jeho obsahovou náplní, která je uvedena v přehledu předmětů. Při volbě konkrétního kurzu je nutno zohlednit specifika a upřesnění kurzu, která jsou uvedena v rozvrhu předmětů.

Přihlašování do semestrálních kurzů tělesné výchovy předmětů CTVS probíhá podle Harmonogramu termínů akademického roku.

Registrace a zápisy se provádějí do semestrálních kurzů jednotlivých předmětů cTVS v Integrovaném studijním informačním systému VŠE (InSIS) v sekci Osobní administrativa, aplikace Moje studium, odkaz Portál studenta, ikona Reg./ Zápisy.

Zápisy předmětů (kurzů) CTVS pro dané studijní období se uskutečňují pouze prostřednictvím InSISu podle uvedených pokynů a ve stanovených termínech Harmonogramem registrací a zápisů. Jiný způsob zápisu na předměty CTVS není možný. Dodatečné zápisy předmětů (kurzů) nad kapacitu nelze povolit.

Systém registrací a zápisů pro předměty cTVS umožňuje:

 • Registrovat v daném studijním období jeden vybraný Předmět skupiny cTVS. (cTVS 1 nebo cTVS 2)
 • Registrovat v aktuálním studijním období Předmět, který byl studován v předcházejících období (návaznost Předmětu).

Návaznost je zohledněna ve výukových programech Předmětů TVSSPG, TVSJOG. Pokud byl zapsán nebo odstudován  některý z uvedených Předmětů a student má zájem studovat jiný předmět s návazností,  tento jiný je možno zapsat ve 3. kole Zápisů s ohledem na volnou kapacitu.

Důsledek: pro možnost volby rozvrhové akce Předmětu je nutno při Registraci mít vybrán a zobrazen pouze jeden Předmět cTVS. U Předmětů s návazností v Registracích  je nutno mít zobrazen pouze Předmět s návazností, který byl studován. Na předmět s návazností je možno provést registraci i pokud dosud nebyl odstudován žádný předmět. U předmětů bez návaznosti je možno při Registraci za podmínky již odstudovaného předmětu s návazností i bez návaznosti zvolit libovolný předmět bez návaznosti.

Pokud vyhodnocení registrace bylo neúspěšné je možno zapsat předměty cTVS ve 3. kole zápisů. Pouze za předpokladu volné kapacity kurzů po vyhodnocení Registrací a Zápisů 1. kola.

Registrace do tělesné výchovy jsou určeny studentům, kteří projeví zájem absolvovat v daném období předmět cTVS. Registraci je možno provést v libovolném termínu celého období registrací. V období registrací mohou studenti vybraný předmět a rozvrhovou akci měnit. Termín registrace předmětu neovlivní následný průběh procesu automatizovaného zápisu.

Vybraný předmět je studentům registrován v jedné ze dvou skupin:

cTVS 1 

 • v této skupině jsou registrovány předměty cTVS studentům, kteří mají ve svém studijním plánu  skupinu předmětů cTVS povinně volitelnou
 • v této skupině absolvuje student v průběhu studia 2 povinné předměty
 • předměty registrované v této skupině budou zpracovány v automatizovaném zápisu před prvním kolem zápisů

cTVS 2 

 • v této skupině jsou registrovány předměty cTVS studentům, kteří mají ve svém studijním plánu skupinu předmětů cTVS povinně volitelnou a již mají splněnou povinnost
 • v této skupině jsou registrovány předměty cTVS studentům, kteří mají ve svém studijním plánu skupinu předmětů cTVS volitelnou
 • předměty registrované v této skupině budou zpracovány v automatizovaném zápisu před třetím kolem zápisů

Informační systém přeřazuje předměty mezi skupinami automaticky tak, aby byla nejdříve obsazena skupina cTVS1 a teprve poté cTVS2.

Během procesu automatizovaných zápisů systém vyhodnotí zájem studentů o kurzy a zapíše je podle následujících kritérií:

 1. Počet získaných kreditů
 2. Počet ztracených kreditů
 3. Náhodný výběr

V kritériích automatizovaného zápisu se nezohledňuje termín provedení registrace předmětu.

Studentům 1. ročníku bude v automatizovaném zápisu přidělen bonus kreditů. Bonifikace v podobě fiktivních kreditů bude mít vliv pouze na automatizovaný zápis předmětů cTVS, zápis předmětů jiných útvarů tímto ovlivněn nebude.

Úspěšný zápis jsou studenti povinni potvrdit svojí účastí na první výukové hodině, kde budou seznámeni s obsahovou náplní, s organizačními a bezpečnostními aspekty výukového kurzu předmětu a informováni o podmínkách udělení zápočtu.

Na první výukové hodině se student s vyučujícím domluví i o možnosti případného přeřazení do jiného kurzu z důvodu rozdílné výkonnosti. Zrušení zápisu do kurzu, projednané a domluvené přesuny s vyučujícím a zápis nově do kurzů na základě volné kapacity v kurzu je student povinen provést neprodleně v InSISu v termínu dodatečných změn v zápisech. Změny je student povinen potvrdit svojí účastí na následné výukové hodině.