Omluvení předmětu CTVS

  1. Neprodleně informovat vyučujícího.

  2. Předat vyučujícímu potvrzení o pracovní neschopnosti.

  3. Vyučující předmětu rozhodne o omluvení předmětu.

Omluvení se řídí dle celoškolského předpisu: Studijní a zkušební řád VŠE v Praze (úplné znění), Článek 11: Překážky plnění studijních povinností

Pravomoc omluvit zapsaný předmět cTVS1 i cTVS2 má vyučující předmětu a může tak učinit ze závažných (zpravidla zdravotních) důvodů. Omluvení předmětu je možné, pokud důvody přetrvávaly po převážnou část výuky v semestru, nebo neumožnily účast na mimosemestrálním kurzu.

Student žádající omluvení semestrálního nebo mimosemetrálního kurzu předá kopii Pracovní neschopenky nebo Potvrzení o pracovní neschopnosti na oficiálním formuláři CTVS vyučujícímu nejpozději do konce zkouškového období. V případě kladného posouzení vyučujícím, je v jeho kompetenci zaznamenat omluvu předmětu v databázi. Kopii jednoho z dokumentů je student povinen do 3 dnů od zahájení neschopnosti zaslat vyučujícímu.

Pokud je Potvrzení o pracovní neschopnosti se žádostí o omluvení předmětu ze závažných důvodů předáno po uzavření semestru, předá student žádost s vyjádřením vyučujícího, zda souhlasí či nesouhlasí s dodatečným omluvením předmětu, na sekretariát CTVS.