Statut CTVS VŠE v Praze

Centra tělesné výchovy a sportu Vysoké školy ekonomické v Praze

ČLÁNEK 1

Úvodní ustanovení

1. Centrum tělesné výchovy a sportu Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „CTVS“) je pedagogickým pracovištěm pro vzdělávací a tvůrčí činnost Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“), podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách).

2. CTVS je další součástí VŠE ve smyslu čl. 16 Statutu VŠE. CTVS není právnickou osobou. Působnost, pravomoc a odpovědnost CTVS je stanovena tímto Statutem.

3. Plný název další součásti je:
Centrum tělesné výchovy a sportu

4. Adresa CTVS je náměstí Winstona Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3.

5. V běžném styku užívá IČ: 61384399, DIČ: CZ61384399.

6. CTVS používá řádkového razítka s textem a v úpravě:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Centrum tělesné výchovy a sportu
náměstí Winstona Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3
IČ: 61384399

ČLÁNEK 2

Činnost

1. CTVS jako jiné pracoviště pro vzdělávací a tvůrčí činnost zajišťuje výuku povinné tělesné výchovy, kurzů, seminářů a školení v rámci studijních programů VŠE a dalších požadavků fakult. Odborně, organizačně a materiálně zajišťuje zájmovou tělesnou výchovu studentů, zaměstnanců a absolventů VŠE. Zajišťuje přípravu a účast studentů na akademických sportovních soutěžích. Poskytuje další služby zejména studentům a zaměstnancům VŠE, jakož i veřejnosti. Dále CTVS poskytuje vyžádané služby dalším součástem VŠE. CTVS spravuje tělovýchovná a sportovní zařízení VŠE svěřená mu do péče, zajišťuje jejich provoz pro povinnou tělesnou výchovu i zájmovou činnost v oblastí tělesné výchovy a sportu a zajišťuje provozuschopnost těchto zařízení za běžné pracovní součinnosti příslušných útvarů rektorátu a SÚZ.

2. CTVS realizuje také doplňkovou činnost spočívající zejména ve využívání volných kapacit sportovních areálů, pořádání tělovýchovných, sportovních a rekreačních akcí, pobytů, kurzů, školení, seminářů, poradenské činnosti a dalších aktivit z této oblasti.
Tato činnost je založena na účinnějším využívání kapacit CTVS a majetku v jeho správě.

3. CTVS rovněž zabezpečuje rekreační a sportovní pobyty pro zaměstnance VŠE a jejich rodinné příslušníky, spolupořádá kurzy pro absolventy VŠE, seznamovací kurzy pro nastupující studenty a další tělovýchovné a sportovní akce.

ČLÁNEK 3

Ředitel

1. V čele CTVS stojí ředitel jmenovaný rektorem na základě výběrového řízení. Ředitele odvolává rektor.

2. Ředitel CTVS jedná za VŠE ve věcech vymezených tímto statutem a týkajících se činnosti CTVS vůči třetím osobám, a to v rozsahu práv a povinností uvedených ve vnitřních předpisech VŠE.

3. Ředitel řídí, organizuje a kontroluje pracovní a jiné činnosti CTVS buď přímo nebo zprostředkovaně prostřednictvím vedoucích oddělení, správců středisek.

4. Ředitel je oprávněn vydávat pokyny, kterými zajišťuje chod CTVS v souladu s Článkem 2 tohoto Statutu CTVS.

5. Ředitel může vytvářet své poradní orgány a jmenovat jejich členy. Zároveň přitom vymezí obsah jejich činnosti, jejich složení a pravidla jednání.

6. Ředitel CTVS odpovídá rektorovi za dodržování právních předpisů, hospodárné využívání finančních prostředků a řádné hospodaření s majetkem.

7. Ředitel zpracovává každoročně zprávu o činnosti CTVS, která je předkládána Akademickému senátu VŠE ke schválení.

ČLÁNEK 4

Organizační členění

1. Podrobnosti organizačního členění včetně působnosti, rozsahu a náplně činností jednotlivých oddělení, provozních jednotek a dislokovaného pracoviště stanoví ředitel CTVS.

2. Organizační struktura centra je tvořena:
a) tělovýchovnými a sportovními sekcemi,
b) tělovýchovnými a sportovními středisky,
c) skladem sportovních potřeb,
d) sekretariátem ředitele.

ČLÁNEK 5

Vedoucí oddělení a zaměstnanci

1. V čele každého oddělení a střediska je vedoucí, který je zodpovědný řediteli CTVS za vedení příslušného oddělení, nebo střediska. Vedoucí řídí, organizuje a kontroluje činnost a práci zaměstnanců v rozsahu své působnosti a dle příkazů ředitele CTVS.

2. Vedoucí oddělení zastupuje ředitele CTVS v rozsahu určeném ředitelem CTVS.

3. V pracovněprávních vztazích k vedoucím oddělení a středisek a k dalším zaměstnancům jedná jménem VŠE kvestor.

ČLÁNEK 6

Základní pravidla hospodaření a kontrola

1. CTVS hospodaří podle rozpočtu schvalovaného Akademickým senátem VŠE, který je součástí rozpisu rozpočtu VŠE. Výsledky hospodaření CTVS jsou Akademickým senátem projednávány společně s výsledky hospodaření VŠE.

2. Hospodaření CTVS se řídí platnými právními předpisy, vnitřními předpisy VŠE, zejména Statutem VŠE, a dále všemi dalšími normami.

3. Vedoucí oddělení a středisek jsou odpovědní za výsledky hospodaření svého úseku.

4. Zaměstnanci CTVS vykonávají činnost v rozsahu své působnosti vymezené pracovní náplní, a v souladu s obecnými právními předpisy, vnitřními předpisy VŠE a dalšími normami.

ČLÁNEK 7

Závěrečná ustanovení

1. Dnem nabytí účinnosti tohoto statutu se ruší Statut CTVS ze dne 29.12.1994.

2. Tento Statut CTVS byl schválen Akademickým senátem VŠE dne 11. 12.2017.

3. Tento Statut CTVS nabývá platnosti dnem jeho schválení Akademickým senátem VŠE.

4. Tento Statut CTVS nabývá účinnosti dne 1. ledna 2018.

 

prof. Ing. Petr Berka, CS., v.r.
předseda AS VŠE

prof. Ing. Hana Machková, CSc., v.r.
rektor VŠE