Informace o studiu

Bakalářské studium (studijní plán E)

Ve studijních programech Fakulty financí a účetnictví, Fakulty mezinárodních vztahů, Fakulty podnikohospodářské a Fakulty informatiky a statistiky je předmět tělesná výchova a sport zařazen jako povinně volitelný.

Pro všechny studijní obory, v průběhu bakalářského studia, je povinnost získat dva zápočty. Za získané zápočty není přiznána kreditová hodnota.

Studijní povinnost se plní absolvováním předmětu ve skupině předmětů cTVS1 – povinně volitelné. Na kurzy předmětů se student přihlásí prostřednictvím registrací a zápisu v InSISu. Přihlašování je podrobně popsáno na stránce přihlašování na předměty CTVS.

V semestrální výuce lze udělit zápočet za absolvování, studentem zvoleného, kurzu ve skupině předmětů cTVS 1. Následně po udělení prvního zápočtu ze semestrální výuky, lze druhý zápočet získat absolvováním semestrální výuky v následujících semestrech bakalářského studia. U některých předmětů je zohledněna návaznost předmětu. Dále je druhý zápočet možno udělit za absolvování mimosemestrálního kurzu v průběhu bakalářského studia. Jedná se o účast na zimním sportovním kurzu nebo letním sportovním kurzu.

Zájem studentů o další sportovní vyžití po splnění studijní povinnosti v průběhu bakalářského studia je podmíněn registrací předmětu CTVS. Registrace a zápis se provádí ve skupině předmětů cTVS 2 – skupina volitelných předmětů. Úspěšnost registrace je závislá na obsazenosti kurzů studenty ze skupiny předmětů cTVS 1 a podmínkách návaznosti předmětu. Po úspěšném absolvování kurzu je udělen zápočet bez kreditové hodnoty.

Ve studijním programu Národohospodářské fakulty je předmět tělesná výchova a sport zařazen jako volitelný. Ve všech studijních oborech, v průběhu bakalářského studia, je možno registrovat a zapsat předměty ve skupině předmětů cTVS 2. Úspěšnost registrace je závislá na obsazenosti kurzu studenty ze skupiny předmětů cTVS 1 a podmínkách návaznosti předmětu. Za absolvování semestrální výuky nebo za absolvování mimosemestrálního kurzu, jedná se o účast na zimním sportovním kurzu nebo letním sportovním kurzu, je udělen zápočet. Po udělení zápočtů z tělesné výchovy, přidělí fakulta kreditové poukázky, na základě žádosti studenta.

Při závažném důvodu přerušení docházky je nutno se vyučujícímu omluvit. Viz informace o omluvení předmětu.

Pro další možnost sportovního vyžití je určena nabídka Zájmových kurzů. Do těchto kurzů je možno se zapsat v  InSISu, sekce Osobní management, aplikace Přihláška do kurzu. Za tyto sportovní aktivity nelze získat zápočet.


Magisterské navazující studium (studijní plán E)

Ve studijním programu fakult je předmět tělesná výchova a sport zařazen jako volitelný. Tento předmět je při registracích a zápise zařazen do skupiny předmětů cTVS 2. Úspěšnost registrace je závislá na kapacitě kurzu, obsazenosti kurzu studenty bakalářského studia ze skupiny předmětů cTVS 1 a podmínkách návaznosti předmětu.

Po úspěšném absolvování je udělen zápočet bez kreditové hodnoty.

Při závažném důvodu přerušení docházky je nutno se vyučujícímu omluvit. Viz informace o omluvení předmětu.

Pro další možnost sportovního vyžití je určena nabídka Zájmových kurzů. Do těchto kurzů je možno se zapsat v  InSISu, sekce Osobní management, aplikace Přihláška do kurzu. Za tyto sportovní aktivity nelze získat zápočet.


Studentům doporučujeme, aby se seznámili s úrovní, organizací a obsahem předmětů tělesné výchovy a sportu na Vysoké škole ekonomické již v prvním ročníku a podle zájmu pokračovali ve sportovním vyžití po dobu celého studia.


Další informace