Akademické mistrovství České republiky v halové atletice

19. listopadu
2018

 ROZPIS

AKADEMICKÉHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

v halové atletice jednotlivců a družstev

Pořadatel: katedra atletiky UK FTVS ve spolupráci s ČAUS

Datum: pondělí 7. ledna 2019

Místo: Praha, přetlaková hala Strahov

Disciplíny:

muži – 60 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., dálka, výška, trojskok, tyč, koule, štafeta 4 x 200 m

ženy –  60 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., dálka, výška, trojskok, tyč, koule, štafeta 4 x 200 m

Startují: studující prezenčního a kombinovaného studia na VŠ s platným studijním průkazem a lékařskou prohlídkou s věkovým omezením do 28 let. Soutěžící přihlášení mimo soutěž platí startovné 100,–Kč/1 start.

Za školu mohou v každé disciplíně startovat nejvýše 3 závodníci (-ice).

 

Přihlášky od 3. 12. 2018 00:00 do 4. 1. 2019 do 22:00 elektronicky na webovou stránku:  http://amcr.asp2.cz/

Prezentace: do 30 min před zahájením disciplíny

Časový pořad:

12.00     60 m př. Ž           dálka M         tyč Ž+M          koule Ž+M

12.15     60 m př. M

12.30     60 m Ž

12.50     60 m M              dálka Ž

13.20     Vyhlašování vítězů – 1. blok

13.35     400 m Ž

13.45     400m M              výška Ž+M   trojskok M

14.00     800 m Ž

14.10     800m M

14.20    1500 m Ž              trojskok Ž

14.30    1500 m M

14.40     4 x 200 m Ž

14.50     4 x 200 m M

15.10     Vyhlašování vítězů – 2. blok

 

Pozn.: Ve skoku vysokém a skoku o tyči mají závodníci (-ice)  celkem sedm pokusů, platí pravidlo tří nezdařených pokusů za sebou, ve skoku do výšky se laťka zvyšuje po 5 cm.

Ve skoku dalekém, trojskoku a vrhu koulí mají závodníci (-ice) tři pokusy, závodníci na 1. – 8. místě mají navíc čtvrtý pokus.

Bodování družstev:

Za družstvo boduje jeden závodník (-ice) v každé disciplíně. Boduje se systémem 11, 9, 8…. (i ve štafetách). V běžeckých disciplínách je pořadí stanoveno podle dosažených časů.

Protesty a odvolání: protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků této soutěže. Případné odvolání proti rozhodnutí se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 5 Pravidel atletiky).  Složení jury: ředitel závodu a hlavní rozhodčí. Při zamítnutí odvolání propadá vklad ve prospěch pořadatele.

Stravné a cestovní výdaje: na náhradu mají nárok pouze účastníci HAM z řad akademiků, nikoli startující mimo soutěž.

Stravné

Akademickým účastníkům bude hrazeno stravné ve výši 80 Kč/osobu. Vyplacení bude prováděno v průběhu závodu do 12.00 h do 15.00 h oproti podpisu v závodní kanceláři. Při převzetí je nezbytné předložit občanský průkaz! Bez něho nebude příspěvek vyplacen.

Cestovné: bude proplaceno podle pokynů níže

Doprava vlakem či autobusem bude proplacena na základě doložených jízdenek. Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce o cestovních náhradách není nutné při účtování jízdného předkládat zpáteční jízdenky.

Kilometrovné – podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, o cestovních náhradách je upraveno interním pokynem VV ČAUS a to:

osobní auto – 5 Kč/1 km při 3 a více osobách. Při nižším počtu osob v autě se bude doprava proplácet ve výši ceny jízdného vlakem 2. třídy

mikrobus – 6 – 8 Kč/1km, podle velikosti mikrobusu

Při použití auta řidič řádně vyplní cestovní příkaz s udáním čísla bankovního účtu, na který mu bude výše nákladů zaslána, včetně uvedení jmen osob, které společně v autě cestovali.

Výše dopravy se proplácí z místa školy do místa soutěže.

Každý nárokující odevzdá ve svolavatelně řádně vyplněný Cestovní příkaz (formulář obdrží ve svolavatelně) doplněný číslem účtu. Vypočtená částka mu bude při splnění všech náležitostí zaslána na uvedený účet.

Kontaktní adresa: katedra atletiky UK FTVS, José Martího 31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín

tel. 220 172 095, e-mail atletika@ftvs.cuni.cz

 

RNDr., PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.

                                                                                                                                  ředitel závodu