Omluvení, Osvobození, Uznání studia předmětů CTVS

Omluvení předmětu CTVS

Omluvení se řídí dle celoškolského předpisu:

Studijní a zkušební řád VŠE v Praze pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech

Článek 15
Překážky plnění studijních povinností

(1) Pokud student z vážných důvodů nemohl splnit studijní povinnost, může vyučujícího nebo zkou­šejícího požádat o její omluvení, a to nejdéle do 3 pracovních dnů po termínu, kdy měla být splněna, nebo poté, kdy pominula pře­kážka splnění studijní povinnosti na straně studenta. O omluvě rozhoduje vyučující nebo zkoušející bezodkladně. Ne­lze-li vyučujícího nebo zkou­še­jí­cího kontaktovat, zanechá student žádost na sekretariátu příslušného pracoviště.

(2) Pokud důvod omluvy vyučující nebo zkoušející neuzná, může student do 3 pracovních dnů po­žá­dat o omluvu ve­dou­cího příslušného pracoviště.

(3) Pokud překážka plnění studijních povinností na straně studenta trvá déle než 15 kalendářních dnů, je student po­vi­nen o této situaci bezodkladně informovat určeného zaměstnance studijního od­dělení.

Pro předměty CTVS je v platnosti následující:

ad (3) výše citovaného studijního řádu - student je povinen infomovat vyučujícího předmětu

Pravomoc omluvit zapsaný předmět cTVS1 i cTVS2 má vyučující předmětu a může tak učinit ze závažných (zpravidla zdravotních) důvodů. Omluvení předmětu je možné, pokud důvody přetrvávaly po převážnou část výuky v semestru, nebo neumožnily účast na mimosemestrálním kurzu.

Student žádající omluvení semestrálního předmětu předá kopii Pracovní neschopenky nebo Potvrzení o pracovní neschopnosti na oficiálním formuláři CTVS vyučujícímu nejpozději do konce zkouškového období. V případě kladného posouzení vyučujícím, je v jeho kompetenci zaznamenat omluvu předmětu v databázi. Kopii jednoho z dokumentů je student povinen do 3 dnů od zahájení neschopnosti zaslat vyučujícímu.

Student žádající omluvení mimosemestrálního předmětu předá kopii Pracovní neschopenky nebo Potvrzení o pracovní neschopnosti na oficiálním formuláři CTVS vyučujícímu nejpozději do konce zkouškového období. V případě kladného posouzení vyučujícím, je v jeho kompetenci zaznamenat omluvu předmětu v databázi. Kopii jednoho z dokumentů je student povinen do 3 dnů od zahájení neschopnosti zaslat vyučujícímu.

Pokud je Potvrzení o pracovní neschopnosti se žádostí o omluvení předmětu ze závažných důvodů předáno po uzavření semestru, předá student žádost s vyjádřením vyučujícího, zda souhlasí či nesouhlasí s dodatečným omluvením předmětu, na sekretariát CTVS.

Osvobození od studia předmětů CTVS

O osvobození mohou požádat studenti bakalářského studia, kteří mají studijní povinnost absolvování dvou předmětů skupiny předmětů cTVS1 – povinně volitelné.

Pokud níže uvedené důvody neumožňují plnit studijní povinnost, má student možnost podat žádat o osvobození v příslušném studijním období (semestru ak. roku). Žádost na příslušném formuláři daného osvobození předá v úředních hodinách na sekretariát Centra tělesné výchovy a sportu, IB 313, VŠE – Žižkov

Současně s podáním žádosti je nutné, aby si student v InISISu, v sekci Moje studium, Portál studenta, Mimosemestrální kurzy zapsal příslušný předmět.

Po souhlasném posouzení žádosti je studentovi udělen v InSISu výsledek.

Osvobození od studia předmětů CTVS je možné z důvodů:

- student ze závažných zdravotních důvodů nemůže plnit studijní povinnost a o osvobození žádá na základě doporučení školního lékaře

Formulář žádosti

V InISISu – „mimosemestrální kurzy“ -  zapište příslušný předmět (počet předmětů odpovídá doporučení lékaře)

TVSOZ1 – Osvobození zdravotní z TV

TVSOZ2 – Osvobození zdravotní z TV

  • aktivní sportovní činnosti - vrcholový sport

Student žádá o osvobození, pokud splňuje následující kritéria:

- je v nominaci státního nebo akademického reprezentačního družstva

- účastní se v daném sportu nejvyšší svazové soutěže

- žádost je nutno potvrdit příslušným sportovním svazem

Formulář žádosti

V InISISu – „mimosemestrální kurzy“ -  zapište příslušný předmět

TVSOS1 - Osvobození sportovní z TV

TVSOS2 – Osvobození sportovní z TV

Uznání studia předmětů CTVS

O uznání žádá student, který v daném studijním období:

-  na základě předložení indexu nebo potvrzení druhé fakulty resp. vysoké školy o udělení zápočtů z tělesné výchovy v aktuálním studijním období

Formulář žádosti

V InISISu – mimosemestrální kurzy - zapište příslušný předmět (počet předmětů odpovídá požadovanému počtu udělených a doložených zápočtů)

TVSUZ1 – Uznání zápočtu TV z jiné fakulty, VŠ

TVSUZ2 – Uznání zápočtu TV z jiné fakulty, VŠ


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague